06supta baddha konasana
upavistha konasana
virabhadra II
vrikshasana